Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals hieronder vermeld.

Layher B.V.  Download als PDF.

Layher N.V.  Download als PDF.


 

LAYHER B.V.

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Layher: Layher B.V. ;
contractspartij: de wederpartij van Layher; zaken: alle door Layher krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen, dan wel verrichte diensten, waaronder verstrekte adviezen;
aanbieding: het door Layher gedane aanbod;
overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake de verkoop en levering van zaken, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod aan de contractspartij en elke overeenkomst tussen partijen.
2. Layher wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractspartij van de hand.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Layher zijn steeds vrijblijvend en Layher kan deze te allen tijde herroepen.
2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order door Layher tegen een bruto catologusprijs uitgevoerd, zoals vermeld in de Layher prijslijst.
3. Gegevens dan wel informatie die zijn vermeld in door Layher verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen e.d. binden Layher uitdrukkelijk niet.

Artikel 4 Levering
1. De door Layher opgegeven levertermijn is indicatief.
2. Levering geschiedt steeds af magazijn van Layher, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ook indien Layher zorgt voor het transport, geschiedt dit voor rekening en risico van de contractspartij.

Artikel 5 Prijzen en betaling
1. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw, heffingen/ toeslagen, verpakkingen/emballage en transportkosten.
2. Indien na de datum van de aanbieding, doch voor de levering een verhoging in de bruto catalogusprijs volgens de Layher prijslijst plaatsvindt, is Layher gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3. Kortingen worden gegeven onder voorbehoud van volledige en tijdige nakoming door contractspartij.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
5. Het is de contractspartij niet toegestaan zijn rechten uit een overeenkomst met Layher over te dragen of te verpanden aan derden.
6. Layher heeft een recht van retentie op al hetgeen zij in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst onder zich heeft, jegens ieder die daarvan afgifte verlangt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de zaken gaat, onverminderd de feitelijke aflevering, pas over op de contractspartij nadat deze alle vorderingen van Layher betreffende de tegenprestatie van de door Layher aan de contractspartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de contractspartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan. Totdat de eigendom is overgegaan dient de contractspartij de zaken zodanig te bewaren dat deze te allen tijde individualiseerbaar zijn.
2. Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde zaken en de daarmee door de contractspartij gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitloos pandrecht tot voordeel van Layher gevestigd. Layher is bevoegd dit pandrecht te registreren.
3. Het is de contractspartij niet toegestaan zaken te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te beschikken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan Layher, dan wel zolang hierop nog een bezitsloos pandrecht rust.
4. Indien de contractspartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Layher gerechtigd reeds afgeleverde zaken waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de contractspartij of derden die de zaken voor de contractspartij houden weg te halen of weg te doen halen. De contractspartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
5. De contractspartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Layher ter inzage te geven.

Artikel 7 Verhuur
1. Het is mogelijk om zaken te huren. Daartoe wordt een separate huurovereenkomst opgemaakt. In deze huurovereenkomst worden alle voorwaarden geregeld dienaangaande.
2. Een opgemaakte huurovereenkomst is van toepassing op alle lopende en toekomstige leveringen in huur.

Artikel 8 Reclame
1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient de contractspartij eventuele reclames verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden in de te leveren hoeveelheid en/of zaken onmiddellijk na levering aan Layher te melden. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat de contractspartij met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door Layher te zijn ontvangen. Reclames na één jaar na levering worden niet door Layher in behandeling genomen.
2. Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient de contractspartij alle door Layher verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de zaken volledig en tijdig na te komen.
3. De contractspartij mag de geleverde zaken niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd, bij gebreke waarvan de contractspartij al zijn aanspraken op Layher verliest.
4. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken en/of van enige handelen of nalaten van de contractspartij of derden.
5. Geleverde zaken mogen uitsluitend worden teruggezonden na schriftelijk akkoord door Layher. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Layher is niet aansprakelijk voor schade die door de door Layher geleverde zaken is veroorzaakt aan de zijde van de contractspartij of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Layher.
2. De aansprakelijkheid van Layher is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de schade niet onder enige verzekeringsdekking valt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
3. Layher is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, doch niet limitatief, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De contractspartij vrijwaart Layher voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Layher geleverde zaken indien deze schade is ontstaan door een niet aan Layher toe te rekenen oorzaak.

Artikel 10 Te late betaling
1. Zodra de contractspartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij gehouden aan Layher de wettelijke rente ‐ een gedeelte van een maand als een maand gerekend ‐ over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat Layher nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeft te maken.
2. Indien Layher tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is de contractspartij gehouden de door Layher te maken interne kosten te vergoeden. Layher wordt geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn, indien contractspartij meer dan 30 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens Layher in gebreke is. Interne kosten van Layher worden gesteld op 5% van het factuurbedrag. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.
3. Indien Layher een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de contractspartij. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van Layher. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen. 

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Eventuele geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.


 

LAYHER N.V.

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Layher: Layher N.V.
contractspartij: de wederpartij van Layher zaken: alle door Layher krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen, dan wel verrichte diensten, waaronder verstrekte adviezen.
aanbieding: het door Layher gedane aanbod.
overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake de verkoop en levering van zaken, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod aan de contractspartij en elke overeenkomst tussen partijen.
2. Layher wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractspartij van de hand.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Layher zijn steeds vrijblijvend en Layher kan deze te allen tijde herroepen.
2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order door Layher tegen een bruto catologusprijs uitgevoerd, zoals vermeld in de Layher prijslijst.
3. Gegevens dan wel informatie die zijn vermeld in door Layher verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen e.d. binden Layher uitdrukkelijk niet.

Artikel 4 Levering
1. De door Layher opgegeven levertermijn is indicatief.
2. Levering geschiedt steeds af magazijn van Layher, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ook indien Layher zorgt voor het transport, geschiedt dit voor rekening en risico van de contractspartij.

Artikel 5 Prijzen en betaling
1. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw, heffingen/ toeslagen, verpakkingen/emballage en transportkosten.
2. Indien na de datum van de aanbieding, doch voor de levering een verhoging in de bruto catalogusprijs volgens de Layher prijslijst plaatsvindt, is Layher gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3. Kortingen worden gegeven onder voorbehoud van volledige en tijdige nakoming door contractspartij.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
5. Het is de contractspartij niet toegestaan zijn rechten uit een overeenkomst met Layher over te dragen of te verpanden aan derden.
6. Layher heeft een recht van retentie op al hetgeen zij in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst onder zich heeft, jegens ieder die daarvan afgifte verlangt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de zaken gaat, onverminderd de feitelijke aflevering, pas over op de contractspartij nadat deze alle vorderingen van Layher betreffende de tegenprestatie van de door Layher aan de contractspartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de contractspartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan. Totdat de eigendom is overgegaan dient de contractspartij de zaken zodanig te bewaren dat deze te allen tijde individualiseerbaar zijn.
2. Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde zaken en de daarmee door de contractspartij gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitloos pandrecht tot voordeel van Layher gevestigd. Layher is bevoegd dit pandrecht te registreren.
3. Het is de contractspartij niet toegestaan zaken te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te beschikken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan Layher, dan wel zolang hierop nog een bezitsloos pandrecht rust.
4. Indien de contractspartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Layher gerechtigd reeds afgeleverde zaken waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de contractspartij of derden die de zaken voor de contractspartij houden weg te halen of weg te doen halen. De contractspartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
5. De contractspartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Layher ter inzage te geven.

Artikel 7 Verhuur
1. Het is mogelijk om zaken te huren. Daartoe wordt een separate huurovereenkomst opgemaakt. In deze huurovereenkomst worden alle voorwaarden geregeld dienaangaande.
2. Een opgemaakte huurovereenkomst is van toepassing op alle lopende en toekomstige leveringen in huur.

Artikel 8 Reclame
1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient de contractspartij eventuele reclames verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden in de te leveren hoeveelheid en/of zaken onmiddellijk na levering aan Layher te melden. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat de contractspartij met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door Layher te zijn ontvangen. Reclames na één jaar na levering worden niet door Layher in behandeling genomen. 
2. Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient de contractspartij alle door Layher verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de zaken volledig en tijdig na te komen.
3. De contractspartij mag de geleverde zaken niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd, bij gebreke waarvan de contractspartij al zijn aanspraken op Layher verliest.
4. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken en/of van enige handelen of nalaten van de contractspartij of derden.
5. Geleverde zaken mogen uitsluitend worden teruggezonden na schriftelijk akkoord door Layher. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Layher is niet aansprakelijk voor schade die door de door Layher geleverde zaken is veroorzaakt aan de zijde van de contractspartij of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Layher.
2. De aansprakelijkheid van Layher is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de schade niet onder enige verzekeringsdekking valt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
3. Layher is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, doch niet limitatief, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De contractspartij vrijwaart Layher voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Layher geleverde zaken indien deze schade is ontstaan door een niet aan Layher toe te rekenen oorzaak.

Artikel 10 Betaling
1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Zodra de contractspartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij gehouden aan Layher de wettelijke rente ‐ een gedeelte van een maand als een maand gerekend ‐ over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat Layher nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeft te maken.
3. Indien Layher tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is de contractspartij gehouden de door Layher te maken interne kosten te vergoeden. Layher wordt geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn, indien contractspartij meer dan 30 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens Layher in gebreke is. Interne kosten van Layher worden gesteld op 5% van het factuurbedrag. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.
4. Indien Layher een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de contractspartij. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van Layher. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Eventuele geschillen worden berecht door de bevoegde rechtbank van Mechelen. 

X
Cookies helpen ons om uw website-ervaring te verbeteren.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Akkoord